středa 25. července 2012

Přestupkové právo: obecná část, řízení o přestupku, zvláštní část (přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku)Pro potřeby svých kolegů a kolegyň, kteří se ucházejí o složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, níže dávám k dispozici prezentaci, užívanou mnou zejména při přednáškách pro Institut pro veřejnou správu Praha. Prezentace pokrývá všechny zkouškové otázky, pro logickou návaznost jsou pak doplněny i části týkající se méně probíraných otázek a některá dílčí témata užitečná pro praxi.Prameny přestupkového práva (ústavní úroveň)

evr. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – č. 209/1992 Sb. (čl. 6, 7)
Úmluva o právech dítěte – (čl. 3/1, čl. 40)
další… (např. Mezin.pakt o obč. a polit. právech)

Ústava – 1/1993 Sb. (čl. 2/3, 2/4)
Listina základních práv a svobod – 2/1993 Sb. (čl. 2/2, 2/3, čl. 3/1, čl. 36, 37, 39, 40)


Prameny přestupkového práva (zákonná úroveň)

Zákon o přestupcích (200/1990 Sb.) – hmotněprávní i procesní úprava; obecná část, zvláštní část (třídění dle objektu), proces, společná/přechodná/závěrečná ust.
Správní řád (500/2004 Sb.) – podpůrně (subsidiárně) působící vůči speciálnímu PřesZ
Další zákony (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, stavební, živnostenský, silniční, o poz.komunikacích aj.…) – většinou jen výčet skutkových podstat s ust. o sankci, jinak minimum hmotněprávních ustanovení


Prameny přestupkového práva (podzákonná úroveň

Nařízení vlády (př. drobné opravy v bytě – nařízení vl. č. 258/1995 Sb.)
Vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (př. vyhláška č. 231/1996, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. – náklady řízení; vyhláška č. 520/2005 Sb. – provádí § 79 s.ř.)
Nařízení obce, kraje (př. tržní řád – viz § 18 ŽZ) – § 46/1 PřesZ)
Obecně závazná vyhláška obce, kraje – o pohybu nebo čipování psů (§ 27/1/j) z. 246/1992 Sb.), o zajištění místních zál. veř. pořádku, konání kult. akcí, alkoholové vyhlášky atd. – § 46/2 PřesZ


Analogie v přestupkovém řízení

Analogie - jen tam, kde „mezera“ v zákoně, příp. norma ne záměrně zcela chybí (nelze analogii libovolně – tj. „přeskakovat“ mezi zákony)
Použití analogie ve správním trestání je přípustné, a to v omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.“ (mj. 1 As 27/2008 – 67)
Pro trestnost správních deliktů musí platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů.“ (mj. 8 As 17/2007 – 235)
Základní pojmy a instituty i v hmotném právu třeba vykládat jednotně (okolnosti vylučující protiprávnost, pojem zavinění, znaky skutkové podstaty, pokračování v deliktu… – viz zejména TZ)
Konkrétní pojmy, instituty a/nebo skutkové podstaty – viz TZ (§ 15, 16, § 18, 19, § 21, § 22…, §§ 28, 29, 30, 31, 32, § 112, § 114, § 116, § 117, § 123, § 125, § 127, § 132, § 134, § 135, § 138; § 184, § 201, § 205, § 206, § 207, § 208, § 209, § 214, § 219, § 228, § 354…)


Pojem přestupku (§ 2 PřesZ)

Pozitivní vymezení:
zaviněné jednání (úmysl, nedbalost)
porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti ( - materiální znak)
za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně
Negativní vymezení:
nejde o jiný správní delikt nebo o trestný čin (2 As 20/2008-73: vázanost stanoviskem OČTŘ, že nejde o trestný čin)

nejde o jednání v nutné obraně, krajní nouzi (příp. dále o oprávněné použití zbraně, o jednání se svolením poškozeného)


Vztah přestupků k jiným správním deliktům a k trestným činům

Delikty: soukromoprávní / veřejnoprávní
Veřejnoprávní delikty: správní delikty / tr. činy
Správní delikty:
přestupky
jiné správní delikty fyzických osob
správní delikty podnikatelů (PO + FO spáchaných při výkonu podnikání)
správní pořádkové delikty
správní disciplinární delikty (kázeňské delikty)


Znaky skutkové podstaty přestupku

formální znaky:
Objekt (zájem chráněný zákonem)
Objektivní stránka (jednání, následek, kauz.nexus)
Subjekt (pachatel)
Subjektivní stránka (zavinění)
materiální znak:
Společenská nebezpečnost (porušení nebo ohrožení zájmu společnosti/zájmu chráněného zákonem)


Nutná obrana, krajní nouze (§ 2 odst. 2 písm. a), b) PřesZ)

Nutná obrana:
- odvrací (i ve prospěch jiného)
- přiměřeným způsobem (pozor: 1 As 35/2008-51: „(ne)přiměřenost“ – nutno jako v TZ)
- přímo hrozící / trvající
- útok na zájem chráněný zákonem (útok – tj. příčetné FO)
Krajní nouze:
- odvrací (i ve prospěch jiného)
- nebezpečí (5 As 10/2011 – 111: nebezpečí musí být reálné)
- přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem
- nebylo možno odvrátit jinak (subsidiarita)
  - následek ne stejný/vážnější než který hrozil (proporcionalita)


Zavinění (pojem, formy, forma zavinění a odpovědnost za přest.) – § 4 PřesZ

Vnitřní psychický stav pachatele k protiprávnímu jednání (chtěl, nechtěl, nevěděl…)
úmyslné (úmysl přímý, nepřímý)
z nedbalosti (nedbalost vědomá, nevědomá)
- ke vzniku odpovědnosti za přestupek zásadně stačí zavinění z nedbalosti (§ 3 PřesZ)
zavinění vs. vina: zavinění – jedna z podmínek pro vyslovení viny


Formy zavinění (§ 4 PřesZ)

složka vědění – složka volní (vůle)
Zavinění z nedbalosti:
- nedbalost vědomá (věděl, že může porušit/ohrozit objekt, ale bez přiměřených důvodů spoléhal…)
- nedbalost nevědomá (nevěděl, že poruší/ohrozí objekt, ač vzhledem k okolnostem a os.poměrům vědět měl)
Zavinění úmyslné:
- úmysl přímý (chtěl porušit/ohrozit objekt)
- úmysl nepřímý (věděl, že může porušit/ohrozit objekt, a pro případ, že se tak stane, byl srozuměn)
Jednáním i opomenutí, k němuž pachatel dle okolností a os.poměrů povinen (př. zamezit hluku) – § 4 odst. 3 PřesZ


Podmínky odpovědnosti za přestupek (§ 5 PřesZ)

Obecně – naplnění všech znaků skutkové podstaty přestupku
Co se odpovědnosti FO (subjektu) týče:
- dosažení věku 15 let (den násl. po 15. narozeninách…)
- příčetnost (není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době spáchání nemohl rozpoznat porušení/ohrožení objektu, nebo nebyl schopen ovládat své jednání; odpovídá ten, kdo se, byť z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti sám uvedl – drogy, alkohol)
Nedošlo k zániku odpovědnosti za přestupek – dle § 20 PřesZ 1 rok; příp. smrt; amnestie (§ 90)


Časová (§ 7) a místní (§ 8) působnost PřesZ

Časová působnost:
- odpovědnost dle zákona úč. v době spáchání; dle pozdějšího jen je-li to pro pachatele příznivější (…výše sankce, zda se vůbec jedná o přestupek…)
- sankce – druh jen dle zákona úč. v době rozhodnutí
- ochranné opatření - dle zákona úč. v době rozhodnutí
- řízení – dle zákona účinného v době projednávání
Místní působnost:
- princip teritoriality (stíhá se vše, co spácháno v ČR)
  - princip personality (občan ČR a cizinec s TP v ČR postižitelný i za jednání v cizině, jde-li o § 49/1/b),c) a § 50, nebylo-li v cizině projednáno (též pokud má FO urč. povinnost (i) v cizině nebo povinnost vyplývá z mezin.smluv)

Osobní působnost PřesZ (§ 9 a 10)

Jako přestupek nelze projednat jednání osoby požívající výsad a imunit dle zákona či mezin.práva; s výjimkou členů Parl. ČR nelze vykonat sankci nebo pokračovat ve výkonu, pokud se někdo takovou osobou po ulož.sankce stane (§ 9/1,2)
Poslanci a senátoři – právo volby mezi projednáním spr.orgánem nebo mandátovým a imunitním výborem (§ 9/3)
Soudci – projedná rovněž správní orgán (§ 9a zrušen…)
Příslušníci bezp.sborů (policie, celníci, hasiči, vojáci, bachaři, BIS…) a vězni – projedná se jako správní disciplinární delikt dle zvl.předpisů X lze projednat spr.orgánem, když přestanou být
Pokud omylem proj. SO X pak v přezkumu zrušeno, tak i v př. prekluze hlásit (min. kázeňský delikt…)


Sankce za přestupek (druhy, ukládání, zásady pro určení a výměru) – § 11, 12

Napomenutí, Pokuta, Zákaz činnosti, Propadnutí věci; Upuštění od uložení, stačí-li projednání přestupku; Zákaz pobytu..?
lze samostatně nebo s jinou sankcí X nelze pokutu s napomenutím
Pokud více přestupků, sankce dle přestupku nejpřísněji postižitelného (zákaz činnosti, pokud lze za jeden z nich) – absorpční zásada; podobně ve společném řízení (§ 57/1) – sankce se nesčítají
Při určení druhu a výměry se přihlédne (§ 12 PřesZ): závažnost přestupku, způsob spáchání, následky, okolnosti spáchání, míra zavinění, pohnutky a osoba pachatele (příp. též zda a jaký postih pro týž skutek v disciplinárním řízení)
Základní výměra do 1.000 Kč (jinak viz zákon, příp. zvl.zákony)
Blok: do 1.000 Kč, nestanoví-li zákon jinak; příkaz: do 4.000 Kč


Pokuta (§ 13 PřesZ)

Základní výše – do 1.000 Kč – jinak viz zvl. ust. o sankci v PřesZ nebo ve zvl. zákoně
Blokové řízení – max. do 1.000, nestanoví-li zákon jinak
Příkazní řízení – max. do 4.000 Kč (X zvl. zákony…)
mladiství – snížená horní hranice – § 19/3 PřesZ
Lze samostatně i s jinou sankcí vyjma napomenutí; v rozh. nutno určit lhůtu k zaplacení (viz § 68/2 s.ř.; )
Pokuta – příjmem obce (kraje), jinak státu – rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu – § 13/3 PřesZ; § 147/3 obecního zřízení, § 94/3 krajského zřízení


Zákaz činnosti (§ 14 PřesZ)

přestupky uvedené ve zvl.části nebo zvl.zákoně a na tam stanovenou dobu, max. na 2 roky (dopr.přestupky, § 24, § 29, § 30, § 35 PřesZ…) – nejčastěji spolu s pokutou
Jde-li o činnost vyk. v pracovním/obdobném poměru nebo o činnost vyk. na základě povolení/souhlasu stát.orgánu (řízení, lov, rybaření, střelba…)
Pokud přestupek spáchán v souvislosti s touto činností
mladiství - max. 1 rok a nejde-li o přípr. na povolání – § 19/4
Zápočet doby, po kterou již před rozhodnutím nesměl
Po ½ doby lze od výkonu upustit, pokud prokázal, že je OK
   - § 92: upuštění rozhodnutím na žádost – ten SO, který sankci uložil; u ml. může požádat i zák.zástupce/OSPOD; nelze 2x

Propadnutí věci (§ 15 PřesZ)

Věc náleží pachateli [nemusí být nutně oprávněným vlastníkem (např. samopal, drogy) X zpravidla i vlastní], a:
- věc užita/určena ke spáchání přestupku, nebo
- věc získána přestupkem / získána za věc nabytou přestupkem
Hodnota věci přiměřená povaze přestupku
Vlastníkem stát
Lze u jakéhokoliv přestupku; fce sankční i preventivní; zpravidla věc movitá; třeba přesný popis vč. obalu, který také propadne (jinak by bylo nutno vrátit – např. u „psaníčka“ pervitinu, tabatěrky s konopím)


Zákaz pobytu (§ 15a PřesZ)

- na 3 měsíce, po 1,5 měsíce lze na žádost upustit
Pokud (v posledním roce) opakovaný úmyslně spáchaný přestupek (§§ 30 a 46 – 50 PřesZ), významně narušující veřejný pořádek v obci
Sankce nezbytná k zajištění veřejného pořádku v obci
Pachatel není v obci hlášen k trvalému pobytu
- porušení zákazu trestným činem Maření výkonu úředního rozhodnutí
[viz též „Připomínky k novele zákona o přestupcích („PřesZ“) posl. Ing. Ivany Řápkové a dalších (zavedení sankce zákazu pobytu)“ na prestupky.blogspot.com]
  - raději neukládat (administrativně náročné, i co se odůvodnění týče, riziko zrušení; nevymahatelné)

Ochranná opatření: Omezující opatření (§ 17)

Ochranná opatření – omezující opatření (§ 17), zabrání věci (§ 18); nejde o sankci
Omezující opatření – zákaz navštěvovat určitá veřejně přístupná místa a místnosti, kde alkohol nebo sport, kultura (hospoda, stadion)
Lze i na omezené časové intervaly, nebo pouze na dny, kdy fotbalová utkání apod. (proporcionalita, přiměřenost)
Lze jen u § 30, § 47, 48, § 49 PřesZ
Lze uložit jen se sankcí, max. na 1 rok
Nutná přiměřenost povaze a závažnosti přestupku
Maření omez. opatření – přestupek dle § 21/1/ch) PřesZ


Ochranná opatření: Zabrání věci (§ 18)

Lze uložit, pokud nebyla uložena sankce propadnutí věci [§ 15/1/a), b) PřesZ] a pokud věc:
- buď náleží pachateli, kterého nelze stíhat (nepříčetný, pod 15 let; prekluze)
- nebo mu nenáleží či nenáleží zcela (půjčená vzduchovka, podílový spoluvlastník; drogy..?)
Zároveň to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.
Lze max. do 2 let od spáchání; vlastníkem věci – stát
Nutná přiměřenost: hodnota věci vs. povaha přestupku


Projednávání přestupků mladistvých (§ 19 aj.)

Zvláštní zřetel na mladistvé (§ 19/1 PřesZ, Úmluva o právech dítěte, zákon o SPOD…); ml. – pojem tr., nezl. – pojem obč.práva
Přestupek nelze projednat v příkazním řízení (X lze v blokovém)
Pokuty – ½ horní hranice, zároveň max. 2000 Kč
Blok – max. 500 Kč, X max. 1000 Kč, pokud lze v blokovém řízení uložit víc než 1000 Kč
Zákaz činnosti max. 1 rok X nelze tam, kde činnost přípravou na povolání (+ nelze uložit zákaz pobytu)
Mladistvý má jako obviněný plná procesní práva (5 As 65/2009-39: mladistvý jako subjekt přestupku s plnými proces.právy), vč. zastoupení
O ústním jednání vyrozumět OSPOD a zák. zástupce, rovněž jim oznamovat rozhodnutí – § 74/2 (bloky… - nejednoznačné)
Odvolání – ve prospěch obv. může i OSPOD a zák. zástupce (§ 81/1)


Zánik odpovědnosti za přestupek, zánik práva na výkon sankce

Zánik právních následků spojených se spácháním přestupku:
- smrt pachatele
- prekluze (zánik možnosti stíhat pro přestupek – § 20 PřesZ – objektivní lhůta 1 rok)
- amnestie (vyhl. Vládou – § 90) ; - viz též § 9/2 PřesZ
Do lhůty pro prekluzi se nepočítá doba vedení trestního stíhání (§ 20/2 PřesZ) ani doba, po kterou věc projednávána správním soudem (§ 41 s.ř.s.!)
6 As 56/2004-68, 1 As 17/2007-73: doba trestního stíhání; 1 As 35/2009-69: pokračující přestupek a prekluze; 3 As 57/2004-39, 7 As 41/2010 – 66 aj: rozhodnutí musí v prekluzívní lhůtě nabýt i právní moci (jinak KS zruší X sám SO nemůže, může pouze neexekvovat, jako nevykonatelné rozh.)


Věcná a místní příslušnost

Věcná příslušnost:
- § 52: a) OÚ, KPP (příp. komise rady), nebo b) jiné spr.orgány, stanoví-li zvl.zákon
- § 53/1: obce I. – § 29a, §§ 46/2, 47, 47b, 48, 49, 50; část. 46/1, a přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obcím I. svěřeny (není-li jasné – viz zvl. zákon)
- § 53/2: obce III. – zbytek (vše, není-li příslušný jiný SO)
Místní příslušnost:
- § 55/1 – primárně dle místa spáchání přestupku
- § 55/2 – nelze-li zjistit (+ zahr.přestupky) – dle TP
  - § 55/3 – postoupení z důvodu vhodnosti (zdržuje se/pracuje + vysoká pravděpodobnost usnadnění projednání) !komp.spory!

Funkční příslušnost

Funkční příslušnost – vnitřní organizace v rámci správního orgánu; nemá účinky navenek – tam jedná a je odpovědný spr. orgán jako celek
uspořádání/příslušnost v rámci obce:
- obecní úřad (primárně)
- KPP (§ 55/3 PřesZ a § 106/1 obecního zřízení)
- komise rady obce (výjimečné)
Zřízení KPP: starostou, třeba zřizovací listina, jmenování členů (min. 3), jmenování předsedy (lze i více), svěření pravomoci (lze jen to, co proj. obec I.); předseda – ZOZ nebo VŠ; může být zapisovatel/ka (nehlasuje)
Jednání KPP: jednání a rozhodování kolektivní; postup dle § 55/3 PřesZ, § 134 s.ř. subsidiární, do protokolu o hlasování nelze nahlížet (§ 134/3 s.ř.)
Hlasování: př. dle pořadí návrhů n. dohoda předem; protokol o hlasování – přesně popsat předmět hlasování


Činnost SO před zahájením řízení

Postoupení věci
- § 55/3 PřesZ, § 71 PřesZ, § 12 s.ř. (komp. spory!)
Odložení věci (§ 66 PřesZ)
- § 66/1 – výsady, imunity; věk/nepříčetnost; smrt
- § 66/2 – neúčelnost (je/byl už postih v tr. řízení)
- § 66/3 – zbytek (tvrzení X tvrzení není důvodem pro 66/3/a)!; os.blízké..)
odkládá se záznamem do spisu, vyrozumívá se jen poškozený (x návrhovky – usnesení – NSS…), odložení netvoří překážku věci rozhodnuté…
náprava – skrze § 80 s.ř. (nebo § 126 obecního zřízení)
Podání vysvětlení (§ 60 PřesZ) – lze ukládat PP i předvést; ÚZ nelze použít jako důkaz (max. jen podpůrně) – § 137/4 s.ř., též NSS; právo na svědečné – Závěr č. 34 por. sboru m.v. k s.ř.)
Podklad pro zahájení – § 67/2 PřesZ (oznámení, úř. činnost, cokoliv)


Blokové řízení (§ 84, 85, 86 PřesZ)

Spolehlivě zjištěno + Nestačí domluva + Obv. je ochoten BP zaplatit
- není možno se odvolat, není možno přezkoumat soudem, není možná obnova (X o žádosti o obnovu řízení je třeba rozhodnout)
- jediná možnost zrušení – přezkumné řízení (§ 94 a násl. s.ř.) – X není právní nárok – nevymahatelné ani soudně (X odůvodnit…)
- k blokovému řízení oprávněn SO nebo jím pověřená osoba (§ 84/3 – např. v KPP lze pověřit osobu k vyřizování v blok. řízení)
- souhlas se projevuje až podpisem bloku (8 As 68/2010 – 81, 9 As 75/2010 – 49) !
- bloky – na místě zaplacené / nezaplacené (§ 85/3)
- blokem lze věc vyřídit i v rámci podání vysvětlení
Ukládáním blokových pokut může správní orgán (KPP) pověřit jinou osobu, třeba
člena KPP, dle § 84 odst. 3 PřesZ; vůči obviněnému je povinnost prokázat pověření – § 85 odst. 4 PřesZ


Příkazní řízení (§ 87 PřesZ)

Není pochyb o spáchání, nebylo vyřízeno blokem
Nejedná se o přestupek mladistvého (§ 19/2 – nelze ani když mezitím dospěje X proces jako u dospělého)

Nejedná se o návrhový přestupek
Obviněný způsobilým subjektem (ne omezen na svéprávnosti)
Nelze projednat nárok na náhradu škody X pokud škoda, třeba zahájit:
Nemělo by se, pokud škoda/uplatněn nárok (je-li možné připojení poškozeného s nárokem na náhradu škody, nejdřív dotaz, pokud nic, pak příp. příkaz; jinak ale – pokud na náhradě trvá – třeba zahájit)
Sankce – napomenutí nebo pokuta do 4000 Kč (ne propadnutí věci nebo zákaz činnosti; ne náklady), výrok - § 77 PřesZ, §§ 68 , 69 s.ř.
Opravný prostředek – odpor (příkaz se jím ex lege ruší a pokračuje se v řízení, kt. příkazem zahájeno) – jinak pravomocným rozh.; v případě podání odporu následně nelze už uložit sankci vyšší než v příkazu


Zahájení řízení o přestupku (§ 67 a 68 PřesZ)

blokové řízení; příkazní řízení; řízení s ústním jednáním
Řízení s ústním jednáním – zahájeno oznámením o zahájení řízení o přestupku nebo podáním návrhu na projednání přestupku (§ 68/1)
Třeba přesně popsat skutek, uvést kvalifikaci deliktu (přestupku), poučit o procesních právech, v př. předvolání k ústnímu jednání o následcích nedostavení se k úst. jednání
Je-li zmocněnec – vše zmocněnci (s účinky vůči zmocniteli); jen má-li účastník něco osobně vykonat, třeba i jemu (§ 34/1, 2 s.ř.)
V přestupkovém řízení – nelze prý vyslýchat svědky mimo ústní jednání, § 74/1 PřesZ prý speciální vůči § 51/2 s.ř. (2 As 60/2008 – 111, 2 As 70/2010 – 63 ) – tzn. vše jako „ústní jednání“ X 5 As 45/2011 – 80: přímá aplikace §§ 49/1 a 51/2 s.ř.; nechce-li být obv. u úst.jednání, lze i bez něj
Zahájení ex offo – do 60 dnů, zahájení na návrh – návrh do 3 měsíců ode kdy se dozví o přestupku nebo o postoupení OČTŘ; podkladem pro zahájení – u ex offo – oznámení, vysvětlení, úřední činnost, média…


Návrhové přestupky (§ 68 PřesZ)

vždy § 49/1/a) – ublížení na cti; smír – § 78! ; 49/1/b), c) a § 50 (a dopr. přest. se zraněním), pokud mezi osobami blízkými
Osobou blízkou (§ 68/4) ex lege: blízký příbuzný; ostatní pokud v poměru rodinném nebo obdobném a újmu by pociťovali jako újmu vlastní
Zahájení – jen na návrh podaný do 3 měsíců od okamžiku, kdy se dozví o přestupku nebo o postoupení OČTŘ
Náležitosti návrhu: kdo, proti komu, kde, kdy, jak; zahájení i neúplným návrhem…; odložení dle § 66/3/f) – usnesení (!) (9 As 57/2008 – 35, 9 Ans 2/2011 – 73)
Když se zjistí, že věc ex offo, pokračuje se; pokud se vede řízení ex offo a návrh nebyl podán – zastavení dle § 66/2 s.ř.
Procesní postavení navrhovatele (§ 76/1/j), § 79/1 PřesZ…)


Účastníci řízení o přestupku (§ 72 PřesZ)

obviněný z přestupku („pachatel“ – hmotněprávní pojem); mladistvý – plná procesní způsobilost
poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem (+ jen pokud uplatní nárok)
vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci
navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1.; navrhovatelem lze až od 18 let (jinak rodič, příp. OSPOD jako opatrovník – § 32/2/a) s.ř., srov. i § 68/1 in fine PřesZ)
Obdobná procesní práva X Odvolání – obviněný v plném rozsahu, poškozený n. vlastník zabírané věci jen ve své věci, navrhovatel proti vině, zastavení a svým nákladům
Zvláštní procesní práva – zák. zástupce a OSPOD u mladistvého
Oznamovatel – jen právo na vyrozumění (§ 67/4, § 42 s.ř.) X InfZ…


Zastupování (§ 31 a násl. s.ř.)

Ze zákona (zákonný zástupce) - např. návrhové přestupky na dětech
Z rozhodnutí soudu nebo SO (opatrovník)
- u rozh. soudu třeba posoudit rozsah zmocnění; dle s.ř. nejčastější § 32/2/a), d), g) s.ř.
- třeba ustanovit subjekt, který bude opatrovanci co nejbližší (os.pečující, blízká) a aktivní + nemá to být úředník SO; usnesením; povinnost přijmout X když odmítá, nekoná apod., třeba ust. jiného
Na základě plné moci
- PM: písemně nebo do protokolu, lze jen 1 zmocněnce (pokud 2 najednou – neplatné; pokud nový zmocněnec, „platí“ nový)
  - pro 1 úkon, pro část; celé řízení; pro neomezený počet řízení do budoucna (pak s ověř.podpisy); substituce jen pokud výslovně dovoleno nebo tak stanoví zvl.zákon; dále viz § 34 s.ř.

Součinnost

§ 8 odst. 2 s.ř. – zásada spolupráce SO
§ 13 s.ř. – dožádání (př. dožádání o výslech)
§ 19 odst. 1 s.ř. – doručování mj. prostřednictvím obecní policie
§ 135 s.ř.: Hrozí-li ztížení/zmaření provedení úkonu SO, nebo hrozí-li nebezpečí osobám nebo majetku, může SO požádat Policii ČR o součinnost při provádění úkonu.
§ 103/4/d) obecního zřízení – starosta může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezp. míst. zál. veř. pořádku
§ 58 PřesZ – oznamování přestupků, šetření Policií ČR
§ 59 PřesZ – na žádost SO provedou státní orgány nebo Policie ČR úkony nezbytné k proj. přestupků a k výkonu rozh.


Zajištění průběhu a účelu řízení

Podání vysvětlení (§ 60/1 PřesZ):
- pořádková pokuta – PP (§ 66/2); předvedení (§ 137/1 + § 60 s.ř.)
Předvolání účastníka/svědka (§ 59 s.ř.):
- pořádková pokuta (§ 62/1/a) s.ř.) – lze zmírnit, prominout (§ 62/6 s.ř.); předvedení (§ 60 s.ř.) – usnesení a přípis pro OP/P ČR
Pořádková opatření při ústním jednání: PP (§ 62/1/b),c) s.ř.); vykázání z místa konání úkonu (§ 63 s.ř.) – po předchozím napomenutí (ústní vyhlášení usnesení), může vynutit Policie ČR/obecní policie
PP za hrubě urážlivé podání (§ 62/2 s.ř.) s mírou X hrubé urážky lze, viz i 5 As 37/2010-71
Předběžné opatření nebo zajištění věci (§ 61 s.ř. – až po zahájení řízení…)
Zajištění důkazu [před zahájením řízení – zajištění věci usnesením – § 138 s.ř.]
Vydání a odnětí věci [po zahájení řízení – výzva (lze i formou usnesení dle § 39/1 s.ř., v němž se stanoví lhůta); pokud neuposlechne, odejmutí věci rozhodnutím – § 75 PřesZ (cokoliv, jako „věc důležitá pro zjištění skutečného stavu věci“); rozhodnutí je exekučně vymahatelné, výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění viz § 107 a násl. s.ř. (samotná exekuce – nejspíš donucovacími pokutami – § 129 s.ř.); podpůrně platí § 61/1 s.ř., § 75 PřesZ je ale speciální a má tak před s.ř. přednost]
Záruka za splnění povinnosti (§ 147 s.ř.) – na žádost/ex lege – tzv. kauce


Podklady pro rozhodnutí, dokazování (§ 50 a násl. s.ř.)

Skutečnosti známé z úř. činnosti nebo notoriety (nedokazuje se X u poznatků z úřední činnosti raději uvést konkrétní č.j.; u internetu vytisknout nebo uložit na nosič s datem stažení a účastníkovi umožnit seznámení s podkladem)
Podklady o účastníků, stanoviska/vyjádření jiných SO, výpovědi účastníků, důkazy provedené v řízení; cokoliv, co zákonné
Důkazy: povinnost zjišťovat vše ve prospěch i neprospěch X volné hodnocení důkazů (X vše v rozh. odůvodnit)
- svědecká výpověď
- důkaz listinou (záznam/protokol – „čtena listina“ – Závěr č. 72 por. sboru m.v. k s.ř.)
- důkaz ohledáním (usnesení; „místní šetření“ s.ř. nezná X nedostatek formy tolik nevadí, byla-li možnost účasti účastníka u úkonu)
- znalecký posudek (ustanovení znalce, příp. výslech znalce…)
- další: foto, mapy, kresby, nahrávky (literatura k soukr. nahrávkám: Vučka, J., Potměšil, J., 2 As 45/2010 – 68 ); rekonstrukce; konfrontace…
Třeba dodržovat práva obviněného (vědět o úkonu – § 4/3 s.ř., seznámit se, vyjádřit se, navrhovat další důkazy, klást otázky…)


Seznámení s podklady rozhodnutí

dle § 36 odst. 3 s.ř. třeba po ukončení dokazování, a (ještě) před vydáním rozhodnutí umožnit seznámení se s podklady (pro) rozhodnutí
Seznámení s podklady rozhodnutí – 7 A 112/2002-36: nutnost určení okamžiku ukončení dokazování správním orgánem a uvědomění účastníka;
X 5 As 24/2009-65, 1 As 15/2010-90, 5 As 17/2010-111: případy, kdy účel § 36/3 s.ř. splněn, resp. seznámení fakticky umožněno (v případě posledně uvedeného judikátu akceptován i případ, kdy se obviněný o své vlastní vůli nedostavil k ústnímu jednání, čímž se připravil o možnost výkonu procesních práv, vč. seznámení s podklady rozhodnutí – obdobně viz i 9 As 76/2010 – 76);
7 As 40/2003 – 61, 8 As 65/2009-111: seznamování s podklady v odvolacím řízení – nejsou-li nové důkazy, netřeba vyzývat k seznámení
6 As 42/2009 – 39 , 9 As 58/2009 – 71: metodický pokyn není podkladem rozhodnutí, lze jej přirovnat k judikatuře, je jen interpretačním vodítkem


Rozhodnutí o přestupku

Forma rozhodnutí - § 69 s.ř.
Obsah - Náležitosti rozhodnutí - § 68 s.ř. (výrok, odůvodnění, poučení o opravném prostředku)
Výrok rozhodnutí - § 68/2. s.ř.; výrok o vině - § 77 PřesZ
Odůvodnění - § 68/3 s.ř.
Poučení - § 68/5 s.ř. – pokud poučení chybí nebo nesprávné, lhůta pro odvolání 90 dní (§ 83/2 s.ř.)
Opravy zřejmých nesprávností - § 70 s.ř. (usnesení; rozhodnutí)
Lhůta pro rozhodnutí – základ § 71 s.ř.: 30-60 dní, příkaz – 60 dní (lhůta pro zahájení řízení o přestupku – § 67/3 PřesZ)
Právní moc (rozh. oznámeno, nelze opr. prostředek) – § 73 s.ř.; Vykonatelnost – s PM n. dle data/po lhůtě k plnění (§ 74 s.ř.)


Zastavení řízení (§ 76 PřesZ)

§ 76/1/a), b), c), j) – rozhodnutí se oznamuje účastníkům, lze se odvolat; překážkou věci rozhodnuté [vyjma písm. j) – proces. rozhodnutí]
Zbytek § 76/1; + § 76/2 (zastavení pro neúčelnost) –záznam rozhodnutí (pouze) do spisu; účastníci se pouze vyrozumějí; nelze se odvolat (proces. rozh…)
§ 66/2 s.ř. – výjimečně (zastavení jinak návrhového řízení zahájeného omylem ex offo; § 66/1/c) – neodstranění vad návrhu
Náležitosti - § 68 s.ř. (výrok – § 68/2 s.ř.)


Náhrada škody (§ 70 PřesZ)

Nutno uplatnit u SO, příp. v předchozím tr. řízení – pak poškozený (v případě zahájení řízení o přestupku) účastníkem
SO působí k dobrovolné náhradě („zaplať, dostaneš míň…“)
Podmínky přiznání nároku na náhradu škody (podmínky uložení povinnosti nahradit škodu):
- zjištěna škoda (způsobená přestupkem – třeba uznání viny a přímá příčinná souvislost mezi přestupkem a vznikem škody)
- spolehlivě zjištěna výše
- škoda nebyla dobrovolně nahrazena
Pokud podmínky nesplněny, odkázání poškozeného na soud (i v případě zastavení řízení – tam vždy!)
Částečné přiznání – v zásadě nelze (X 5 As 16/2011 – 106 )


Náklady řízení (§ 79 PřesZ, § 79 s.ř.)

§ 79 PřesZ – povinnost se ukládá tomu, kdo uznán vinným, a navrhovateli, pokud řízení zastaveno dle § 76/1/a), b), c); j)
I když více přestupků (jednočinný, vícečinný souběh, společné řízení…) – povinnost jen 1x X každému (!)
Základ – 1.000 Kč, zvyšuje se o znalecký posudek X max. na 6.000 Kč (vyhláška č. 231/1996 Sb. , ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. )
Z důvodů zvl.zřetele hodných lze zčásti nebo zcela upustit (DN!)
Ne náklady – blok, příkaz; zastavení řízení (s výjimkou výše)

§ 79/6 s.ř.: Povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak správnímu orgánu nebyly vznikly (např. maření ústního jednání…)

Náklady účastníků – každý si nese sám; X svědek, znalec (i osoba podávající vysvětlení – viz poradní sbor m.v. k s.ř.) – svědečné (cestovné, ušlý zisk – vyhláška č. 520/2005 Sb.)


Oznámení rozhodnutí, doručování

Oznámení rozhodnutí (rozhodnutí, příkaz, usnesení) – účastníkům, do vl.rukou (§ 72/1 s.ř., § 19/4 s.ř.); lze i ústním vyhlášením, vzdá-li se úč. práva na písemné vyhotovení (§ 72/1 s.ř., postup dle § 67/2 s.ř.)
Doručování (§ 19 a násl. s.ř.) : a) do datové schránky, b) na adresu k doručování, c) na adresu uvedenou v evidenci obyvatel, d) na adresu trvalého pobytu, e) kamkoliv (X nelze pak fikcí)
Doručování fikcí – i když se adresát na adrese TP nezdržuje; může dle § 24/2 + 41 s.ř. žádat o „zneplatnění“ doručení (blíže k fikci viz časopis Veřejná správa č. 20/2011)
Opatrovník…, Doručování veřejnou vyhláškou – nelze u rozhodnutí o přestupku (§ 80 PřesZ) X lze u zabrání aj. …


Odvolací řízení I. (§ 81 – 93 s.ř., § 81, 82 PřesZ)

Odvolání – může podat účastník (příp. u mladistvých zák.zástupce a OSPOD ve prospěch ml.); lhůta 15 dní od oznámení rozh. (§ 83/1 s.ř.)
Účinek suspenzivní (odkladný - § 85 s.ř.) a devolutivní (odvalovací)
Odvolání jen proti odůvodnění nepřípustné (§ 82/1 s.ř.)
Náležitosti odůvodnění - § 82/2 s.ř. (otázka neúplných odvolání, blanketního odvolání… – pokud slíbí doplnit, ale nedoplní, vyzvat; pokud odvolání nedostatky, třeba pomoci odstranit dle § 37/3 s.ř., viz např. 1 As 4/2009 – 53)
V přestupkovém řízení se neuplatní § 82/4 s.ř.! (1 As 96/2008 – 115, aj.)
Neoznámení se nemůže dovolávat ten, kdo se seznámil (§ 84/2 s.ř.)
Podání odvolání – u SO, který rozhodnutí vydal (§ 86/1 s.ř.)
Odvolání zaslat k vyjádření (ve lhůtě) ost. účastníkům (§ 86/2 s.ř.)
Možnost autoremedury (§ 87 s.ř.) – jen pokud vyhověno (všem) a v plném rozsahu…


Odvolací řízení II.

Včasné odvolání – do 30 dnů se stanoviskem odvolacímu SO
Opožděné/nepřípustné odvolání – do 10 dnů nadřízenému SO (účastníkem jen odvolatel /por.sbor m.v. k s.ř…/; bez stanoviska – jen důvody opožděnosti/nepřípustnosti)
Přezkum – zákonnost; správnost jen v rozsahu námitek (§ 89/2 s.ř.); 2 As 56/2007 – 71 (pokud chyby, např. v doručování, musí upozornit účastník, není povinností odv. orgánu sám zkoumat a pátrat – odpovědný účastník)
Postup odvolacího SO:
- zruší a zastaví (§ 90/1/a) s.ř.)
- zruší a vrátí (§ 90/1/b) s.ř.) – vázanost názorem odv. SO
- změní (§ 90/1/c) s.ř.), ve zbytku potvrdí - § 90/5 in fine s.ř.; X nelze proti rozh.samosprávy (tam jen 90/1/b) s.ř.)
- zruší a zastaví, pokud nastala skutečnost odův. zastavení (§ 90/4 s.ř.)
- odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí (§ 90/5 s.ř.)
Opožděné / Nepřípustné odvolání – zamítnutí (§ 92/1 s.ř.) X přezkum, obnova…; pokud odvolání včasné, vrácení 1. stupni (§ 92/2 s.ř.)


Přezkumné řízení (§ 94 a násl. s.ř.)

Prostředek dozorčího práva, upl. ex offo, na přezkum není nárok (2 As 81/2009-39 aj.)
Přezkum zákonnosti, z podnětu (kohokoliv) i z vl.podnětu (poznatky z úř.činnosti)
Pokud neshledány důvody k přezkumu – sdělení podateli do 30 dní (s uv. důvodů)
Zahájit lze do 2 měsíců od zjištění nezákonnosti, max. do 1 roku od právní moci rozhodnutí (§ 96/2 s.ř.); účastníky přezk.řízení účastníci pův.řízení
Dal-li podnět účastník, může zahájit SO, který rozh.vydal (§ 95/2 s.ř.), jinak předá nadřízenému SO; pokud podnět odjinud, přezkoumává vždy nadřízený SO (§ 95/1 s.ř.)
Pokud shledány důvody – zahájení přezkumného řízení: lze
- „běžné“ (nezkrácené) přezkumné řízení – zahajuje se usnesením, ukončuje se buď usnesením (§ 97/1 s.ř. – zastavení) nebo rozhodnutím (§ 97/3 s.ř. - zrušení, změna nebo zrušení a vrácení); rozhodnutí nejpozději do 15 měsíců od právní moci rozhodnutí (§ 97/2 s.ř.)
- zkrácené přezkumné řízení - § 98 (+ 97/3) s.ř. – prvním úkonem vydání rozhodnutí; lze, pokud nezákonnost zjevná ze spisu, splněny ost.podmínky a netřeba vysvětlení úč.
Nelze přezkum: rozh. v přezk.říz. a rozh. dle 90/1/b), pokud už nové rozh., a větš. usn.
Účinky rozh.vyd. v přezkumu lze/nutno zpětně určit od PM zruš. rozh. (§ 99/1 s.ř.)


Obnova řízení (§ 100 s.ř.)

Obnova: na žádost (§ 100/1 s.ř.) / z moci úřední (§ 100/3 s.ř.)
Podmínky (§ 100/1 s.ř.): a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti/důkazy, kt. existovaly v době pův. řízení, ale úč. je nemohl uplatnit (nebo se důkazy ukázaly nepravdivé), nebo b) zrušeno/změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozh. v řízení, které má být obnoveno, a tyto skutečnosti/důkazy/rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení
Na žádost: žádost lze podat u kohokoliv, kdo rozhodoval, do 3 měsíců, kdy se dozvěděl o důvodu obnovy, max. do 3 let od PM rozh.; nemůže ten, kdo důvod obnovy mohl upl. v odvol.řízení; o žádosti rozh., kdo rozhodoval (ve věci samé) v posl. stupni; pokud splněny podmínky, SO musí obnovit
Z moci úřední: může SO, který rozhodl v posl. stupni, pokud splněny podmínky (§ 100/1 s.ř.) a na novém řízení veřejný zájem – do 3 let od PM rozh. (do 3 let musí být rozh. vydáno); musí, pokud rozh. dosaženo tr.činem – 3 letá lhůta běží od PM tr.rozsudku
K novému řízení příslušný SO, kt. předtím rozh.v 1.stupni (§ 102/1 s.ř.), lze použít podklady z původního řízení (§ 102/6 s.ř.)
Novým rozh. se pův.rozh. ex lege ruší (poučit) – 102/9 s.ř., lze zpětně stan.účinnost


Stížnost (§ 175 s.ř.)

subsidiární vůči jiným prostředkům nápravy – nastupuje až tehdy, když s.ř. neposkytuje jiný prostředek ochrany
- lze proti a) nevhodnému chování úředníků nebo proti b) nesprávnému úřednímu postupu
- odpovídat (min. podepisovat) má zpravidla představený toho, proti komu stížnost směřuje
- X v prvním stupni vyřizuje SO, proti němuž stížnost směřuje
  - pokud nespokojenost se způsobem vyřízení, možnost žádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti (§ 175/7 s.ř.), řeší nadřízený SO, žádost podávat u SO 1. stupně; další nelze
  - pokud další stížnost i poté, odložit ad acta

Poskytování informací ze spisu (§ 38 s.ř., zákon č. 106/1999 Sb.; tiskoví mluvčí)

Nahlížení do spisu:
- účastníci - § 38/1 s.ř.
- ne-účastníci a ostatní, včetně případů, kdy ještě nezahájeno řízení – 38/2 s.ř. (povinnost žadatele aktivně prokázat právní zájem)
- odmítnutí usnesením dle § 38/4 s.ř., proti němuž se lze odvolat
Svobodný přístup k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.):
- info ze správních spisů zásadně poskytovat lze
- X nelze osobní údaje, citlivé údaje a raději ani info o rozhodnutí o vině (vše problematické začernit); lze i říct, že je prověřováno, bylo odloženo, je zahájeno, bylo rozhodnuto...; politiky zásadně lze
- X tam, kde převažuje veřejný zájem na informování, lze podrobněji, včetně výroku o vině a sankci („test veřejného zájmu“)
Kontakt s tiskem: opatrně, info raději jen tam, kde veřejný zájem


Podmínky výkonu rozhodnutí, příslušnost k výkonu rozhodnutí

Podmínky:
exekuční titul
nesplnění (dobrovolné) povinnosti uložené exekučním titulem
neuplynula lhůta pro zahájení a provedení výkonu rozhodnutí
- peněžité povinnosti – 6 let prekluzívní lhůta (§ 160 d.ř.), max. 20 nebo 30 let
- nepeněžité povinnosti – 5 let prekluzívní lhůta pro nařízení, 10 let prekluzívní lhůta pro provedení exekuce (§ 108/4 s.ř.)
Příslušnost:
peněžitá plnění: 1) správní orgán, 2) soudní exekutor, 3) soud, 4) celní orgán
nepeněžitá plnění: 1) správní orgán, 2) soudní exekutor, 3) soud


Prostředky výkonu rozhodnutí

Peněžitá plnění (pokuta, PP, náklady řízení, náhrada škody):
Srážka ze mzdy (§ 187 – 189 d.ř.)
Přikázání pohledávky z účtu (§ 190 d.ř.)
Přikázání jiné peněžité pohledávky (§ 191 d.ř.)
Postižení jiných majetkových práv (§ 192, 193 d.ř.)
Prodej movitých věcí (§ 194 a násl. d.ř.)
Prodej nemovitých věcí (§ 194 a násl. d.ř.)
Nepeněžitá plnění (propadnutí/zabrání věci, omezující opatření, zákaz činnosti):
Náhradní výkon (§ 119 s.ř.)
Přímé vynucení (§ 120 – 128 s.ř.)
Ukládání donucovacích pokut (§ 129 s.ř.)


Soudní přezkum

PřesZ: § 83/1 PřesZ – odklad výkonu rozhodnutí na žádost účastníka, podal-li správní žalobu
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s.ř.s.)
Žalobu může podat účastník, podmínkou vyčerpání řádných opravných prostředků
Žalobu třeba podat do 2 měsíců od PM, u krajského soudu, soud.poplatek 3.000 Kč, žalovaným odvolací SO
Lze žádat zrušení rozhodnutí (příp. moderaci sankce)
KS rozhoduje usnesením (odmítnutí) nebo rozsudkem (zrušení nebo zamítnutí), rozh. KS je po oznámení pravomocné
V případě neúspěchu lze podat kasační stížnost – do 2 týdnů
Rozhoduje Nejvyšší správní soud, poplatek 5.000, povinné zastoupení advokátem nebo právnické vzdělání (opět usnesení/rozsudek)


Zvláštní část zákona o přestupcích

přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě (tj. ve veřejné správě) se dále člení na přestupky:
a) vyskytující se na více úsecích státní správy (§ 21 PřesZ)
b) přestupky na jednotlivých (některých) úsecích státní správy
(§ 21a až § 45 + § 47a PřesZ), např. přestupky na úseku matrik, jména a příjmení
c) ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě (§ 46 odst. 1 PřesZ)
d) přestupky proti pořádku v územní samosprávě (§ 46 odst. 2 PřesZ)
přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47, § 47b a § 48 PřesZ)
přestupky proti občanskému soužití (§ 49 PřesZ)
přestupky proti majetku (§ 50 PřesZ)
Zvl.část obsahuje jen některé skutkové podstaty přestupků – trvale tendence k přesunu do zvl. zákonů
Další skutkové podstaty – viz: Zvláštní zákony


Zvláštní část – skutkové podstaty

Přestupky proti veřejnému pořádku (objekt, skutkové podstaty, korespondující trestné činy, příslušnost k projednávání…)
Přestupky proti občanskému soužití (objekt, skutkové podstaty, korespondující trestné činy, forma zavinění, sankce…)
Přestupek ublížení na cti (vymezení skutkové podstaty, forma zavinění, sankce, korespondující trestné činy, specifika projednávání…)
Přestupek ublížení na zdraví (otázka zavinění, korespondující trestné činy, pojem „drobné ublížení na zdraví“, příslušnost…)
Přestupky proti majetku (skutkové podstaty, forma zavinění, příslušnost…)
Přestupky dle § 50/1/a) PřesZ (skutkové podstaty, pojem krádež, zpronevěra, podvod, korespondující trestné činy…)
Přestupky dle § 50/1/b) PřesZ (skutkové podstaty, neoprávněné užívání cizího majetku, zatajení věci, korespondující trestné činy…)
Přestupek dle § 50/1/c) PřesZ – podílnictví (vymezení a rozbor skutkové podstaty…)


Přestupky proti veřejnému pořádku § 47, § 47b (+ § 48) PřesZ

Pojem veřejného pořádku
právně nevymezen
různý význam dle právního odvětví
souhrn pravidel chování na veřejnosti
znakem SP přestupků proti veřejnému pořádku
Přestupky proti VP: § 47, § 47b, § 48


§ 47 odst. 1 písm. a) PřesZ - Neuposlechnutí výzvy úřední osoby

Úřední osoba - § 127 TZ
Výzva – úřední osoby při výkonu jeho zákonné pravomoci
- povinnost něco konat, něčeho se zdržet, něco strpět
- faktický pokyn (úkon) vydávaný bez právního procesu

Subsidiární k jiným skutkovým podstatám (výzvy podle zvl. pr. předpisů)


§ 47 odst. 1 písm. b) PřesZ - Rušení nočního klidu

Chybí zákonné vymezení doby nočního klidu
Subsidiarity k:
u právnických osob a fyzických osob podnikajících: správnímu deliktu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
u fyzických osob: - přestupku podle § 29 odst. 1 PřesZ
- přestupku podle § 47 odst. 1 písm. c) PřesZ
- přestupku podle § 49 odst. 1 písm. c) PřesZ
- trestnému činu výtržnictví ...


§ 47 odst. 1 písm. c) PřesZ - Vzbuzení veřejného pohoršení

Jednání veřejně (viz trestní zákon)
Neslušnost – jednání odporující ustáleným mravním zvyklostem
Výtržnost – jednání násilné nebo svévolné povahy, které porušuje veřejný pořádek
Jednání musí být nebezpečné alespoň v nepatrném stupni
Subsidiarita k: - trestnému činu výtržnictví - § 358 TZ
    - jiným přestupkům (např. § 49 odst. 1 písm. c) PřesZ)

§ 47 odst. 1 písm. d) PřesZ - Znečištění veřejného prostranství, objektu, zařízeníZanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství

Veřejné prostranství - § 34 obecního zřízení
Veřejně přístupný objekt - nemá zákonnou definici
objekt přístupný předem neurčenému okruhu osob-veřejnosti (koupaliště, knihovny, čekárny nádraží…)
Veřejně prospěšné zařízení - nemá zákonnou definici
- příkladmý výčet viz analogicky § 132 TZ
Povinnost úklidu veřejného prostranství – měla by vyplývat z nějakého obecně závazného právního přepisu; není obecná povinnost (X i jiné názory)


§ 47 odst. 1 písm. e) PřesZ - Útoky proti turistickým značkám a jiným značením

Zavinění ve formě úmyslu

Turistické značky a jiná orientační značení nemají zákonnou definici

Čísla popisná, názvy ulic – viz § 47b PřesZ


§ 47 odst. 1 písm. f) PřesZ - Porušení ochranných podmínek veřejných akcí nebo v rekreačních oblastech

Podmínky na ochranu veřejného pořádku při veřejných akcích mohou ukládat:
Pořadatel / provozovatel (fotbalový stadion, koupaliště, letní kino…)
Některé názory – i obec v OZV

V případě obecně závazné vyhlášky je sporné, zda nepůjde o přestupek podle § 46 odst. 2 PZ


§ 47 odst. 1 písm. g) PřesZ - Poškození / neoprávněné zabrání veřejného prostranství, objektu, veřejně prospěšného zařízení

K vymezení veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu a veřejně prospěšného zařízení – viz písm. § 47 odst. 1 písm. d) PřesZ, § 34 ObecZř

Směřuje sice i proti majetku, ale hlavním objektem útoku je veřejný pořádek („vandalství“)

Subsidiarita k : trestnému činu poškozování obecně prospěšného zařízení, poškození geodetického bodu ...


§ 47 odst. 1 písm. h) PřesZ - Černé skládky

Nakládání s odpady - zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se zbavit a je vymezena v zákoně o odpadech

Upraveno i obecně závaznými vyhláškami obcí
Při vyšší míře škodlivosti může jít o trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí; neoprávněného nakládání s odpady…


Postih za porušení § 47 odst. 1 PZ

Sankce
Pokuty uvedené v odst. 2
Napomenutí
Propadnutí věci – tam, kde připadá v úvahu

Ochranná opatření
Omezující opatření
Zabrání věci – tam, kde připadá v úvahu


§ 47a PřesZ - Přestupek křivého vysvětlení

Nepatří mezi přestupky proti veřejnému pořádku

Nutné zavinění ve formě úmyslu
Podání vysvětlení před orgánem činným v trestním řízení (nikoli svědecké výpovědi)
Vysvětlení k trestnému činu jiného
Zamlčení určité okolnosti musí mít podstatný vliv na řízení, resp. rozhodnutí
Sankce: napomenutí, pokuta
Ochranná opatření: ---


§ 47b odst. 1 písm. a) PřesZ - Porušování povinností při označování budov a ulic

Označování budov a ulic - §§ 24 - 37 ObecZř + vyhláška MV č. 326/2000 Sb.
§ 30 ObecZř – povinnost vlastníka nemovitosti strpět připevnění označení
Pachatelem může být jen vlastník dotčené nemovitosti

Korespondujícím deliktem u právnických osob a fyzických osob podnikajících - § 58 odst. 1 písm. a) ObecZř


§ 47b odst. 1 písm. b) PřesZ - Útoky proti označení ulic a veřejných prostranství

Vyžaduje se zavinění ve formě úmyslu
Zákaz odstraňování, poškození nebo zakrytí označování ulic – § 30 ObecZř
Pachatelem může být kterákoli fyzická osoba (odpovědná)

Korespondujícím deliktem u právnických osob a fyzických osob podnikajících - § 58 odst. 1 písm. b) ObecZř


§ 47b odst. 1 písm. c) PřesZ - Neoznačování budov č.p.

§ 32 ObecZř – vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem
Pachatelem může být jen vlastník dotčené nemovitosti
Nevztahuje se na čísla evidenční (rekreační stavby) – porušení této povinnosti sankcionovatelné snad jen dle § 48 odst. 1 PřesZ

Korespondujícím deliktem u právnických osob a fyzických osob podnikajících - § 58 odst. 1 písm. c) ObecZř


§ 47b odst. 1 písm. d) PřesZ - Neudržování pořádku na vlastním pozemku

Neudržování pořádku musí být zaviněné (min. nedbalost)
Nepořádek musí narušovat vzhled obce
Pachatelem může být jen vlastník nebo uživatel dotčeného pozemku

Korespondujícím deliktem u právnických osob a fyzických osob podnikajících - § 58 odst. 2 ObecZř


Postih za porušení § 47b odst. 1 PZ

Sankce
Pokuty
Napomenutí
Propadnutí věci – tam, kde to připadá v úvahu

Ochranná opatření
Zabrání věci – tam, kde to připadá v úvahu


§ 48 odst. 1 PřesZ - Porušování jiných povinností

Obecná skutková podstata přestupku proti veřejnému pořádku
Subsidiární k § 47, § 47b a § 46 odst. 2 atd.
Porušení povinnosti stanovené ve zvláštní právní normě – ne však v obecně závazné vyhlášce (§ 46 odst. 2 PřesZ)
Veřejný pořádek znakem skutkové podstaty
Porušení povinnosti naplňuje obecné znaky přestupku - § 2 PřesZ


Přestupky proti občanskému soužití - § 49 PřesZ

Občanské soužití: souhrn pravidel chování, jejichž zachování je podle obecného názoru nutnou podmínkou spořádaného soužití

Pravidla chování závisí na okolnostech
§ 49 PřesZ chrání i další zájmy, zejména:
- čest
- důstojnost
- zdraví
     - pokojné soužití občanů (vč. soukromého, „veřejného“ i „úředního“ jednání
     mezi lidmi)

§ 49 odst. 1 písm. a) PřesZ - Ublížení na cti

Vždy návrhový přestupek
Vždy nutný pokus o smír - § 78 PZ
Chrání čest fyzické osoby před urážkou a vydáním v posměch
Lze spáchat verbálně i neverbálně
Pachatel musí vědět, že jeho jednání může druhého urazit či zesměšnit – zavinění musí krýt i důsledek
Subsidiarita k : - trestnému činu pomluvy - § 184 TZ
přestupku dle § 49 odst. 1 písm. c) PřesZ
Není dotčena občanskoprávní ochrana - §§ 11 až 16 občanského zákoníku


§ 49 odst. 1 písm. b) PřesZ - Nedbalostní ublížení na zdraví

Jednání výlučně nedbalostní
Návrhový přestupek mezi osobami blízkými

Subsidiarita k :
trestnému činu ublížení na zdraví z nedbalosti
porušení důležité povinnosti (§ 148 TZ)
těžká újma na zdraví nebo smrt (§ 147 + § 122 TZ + judikatura)


§ 49 odst. 1 písm. c) PřesZ - Hrubá jednání

Nutné zavinění ve formě úmyslu
Návrhový přestupek mezi osobami blízkými
Formy hrubého jednání: - vyhrožování újmou na zdraví
- drobné ublížení na zdraví
- nepravdivé obvinění z přestupku
- schválnosti
- jiné hrubé jednání

Subsidiarita k : - trestným činům dle § 175, § 324, § 325, § 326, 352 TZ
         - přestupku dle § 49 odst. 1 písm. d) a e) PřesZ

§ 49 odst. 1 písm. d) PřesZ - Útoky proti národnostním menšinám

Národnostní menšina – z. č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
Ochrana poskytována Listinou základních práv a svobod (čl. 3 odst. 1, hlava III.), mezinárodními smlouvami a z.č. 273/2001 Sb.

Práva příslušníků národnostních menšin: …


§ 49 odst. 1 písm. e) PřesZ - Útoky ze zvláštních pohnutek

Ochrana základních práv a svobod – čl. 3 Listiny základních práv a svobod
Typovým znakem skutkové podstaty je působení újmy druhému pro okolnost v tomto ust. uvedenou
Důležitá pohnutka
Jde zpravidla o přestupek trvající
Specialita k přestupkům dle § 49 odst. 1 písm. a), c)

Subsidiarita k : - trestnému činu násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci (§ 352 odst. 2 TZ) (…?!)
   - trestnému činu hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení (§ 355 TZ) (…?!)


Postih za porušení § 49 odst. 1 PZ

Sankce
Pokuty (viz § 49 odst. 2 PZ)
Napomenutí
Propadnutí věci

Ochranná opatření
Omezující opatření
Zabrání věci


Přestupky proti majetku - § 50 PřesZ

Druhovým objektem – ochrana majetku před vymezenými útoky
U všech přestupků proti majetku nutné zavinění ve formě úmyslu
Mezi osobami blízkými návrhové
Téměř všechny přestupky mají korespondující t.č.
Hranice mezi přestupkem a trestným činem – nejčastěji výše škody
Výše škody není formálním znakem přestupku


§ 50 odst. 1 písm. a) PřesZ

Zavinění ve formě úmyslu
Postižitelný i pokus
Návrhový přestupek mezi osobami blízkými

Krádež
Zpronevěra
Podvod
Poškození/zničení cizí věci


Krádež

Kdo si úmyslně přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní.
Není přestupkem: - škoda vyšší než nepatrná (> 5000,- Kč), nebo:
vloupání
uchování věci násilím
kapesní krádež
recidiva
loupež

Subsidiarita k : - trestnému činu krádeže - § 205 TZ


Zpronevěra

Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena.

Rozlišovacím kritériem vůči trestnému činu – výše škody (nikoli nepatrná – nad 5000,- Kč)

Trestný čin zpronevěry - § 206 TZ


Podvod

Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti.

Rozlišovacím kritériem vůči trestnému činu – zejména výše škody (nikoli nepatrná)

Trestný čin podvodu - § 209 TZ
Pozor na speciální skutkové podstaty trestných činů – pojistný podvod (§ 210 TZ), úvěrový podvod (§ 211 TZ) a dotační podvod (§ 212 TZ) – trestným činem bez ohledu na výši škody


Zničení/poškození cizí věci

Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc.

Rozlišovacím kritériem vůči trestnému činu – výše škody (nikoli nepatrná)

Trestný čin poškozování cizí věci - § 228 TZ


§ 50 odst. 1 písm. b) PřesZ

Neoprávněné užívání cizí věci
Zatajení věci

Zavinění ve formě úmyslu
Návrhové mezi osobami blízkými


Neoprávněné užívání cizí věci

Pachatel se zmocňuje věci pouze s úmyslem ji přechodně užívat
Rozlišovacím kritériem vůči trestnému činu:
cena věci (nikoli malá – nad 25 000,- Kč) nebo jde-li o motorové vozidlo nebo
vznik škody v případě, že byla neoprávněně užívána svěřená věc (nikoli malé – nad 25 000,- Kč) – neoprávněné užívání svěřené věci je trestným činem jen při vzniku škody nikoli malé
Tr. čin neoprávněného užívání cizí věci - § 207 TZ


Zatajení věci

Přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby
Nalezenou věc je nutno vrátit oprávněné osobě nebo předat obecnímu úřadu - § 135 OZ + § 13 z. č. 102/1992 Sb.
Nerozhodné, jak se pachateli věc do dispozice dostala, stalo-li se tak bez přivolení oprávněné osoby a aniž by k tomu pachatel předtím vědomě působil
Rozlišovacím kritériem vůči trestnému činu – výše škody (nikoli nepatrná)
Trestný čin zatajení věci - § 219 TZ


§ 50 odst. 1 písm. c) PřesZ - Podílnictví

Zavinění ve formě úmyslu
Návrhový mezi osobami blízkými
Musí jít o věc získanou přestupkem, a to přestupkem jiného
Zdánlivě (!!) korespondujícím trestným činem je trestný čin podílnictví § 214, § 215 TZ
Rozlišovacím kritériem vůči trestnému činu – zda šlo o věc získanou přestupkem nebo trestným činem


Postih za porušení § 50 odst. 1 PřesZ

Sankce
Pokuty (viz § 50 odst. 2 PZ)
Napomenutí
Propadnutí věci

Ochranná opatření
Zabrání věciLiteratura

Červený, Z., Šlauf, V., Tauber, M.: Přestupkové řízení. 17. aktualizované vydání. Linde, Praha 2011 (autorský výklad X často již neaktuální)
Jemelka, L., Vetešník, P.: Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 1. vydání. C.H.Beck, Praha 2011 („praktický“ výklad, bohatá související judikatura X občas chyba či sporný právní názor)
Vedral, J.: Správní řád. Komentář. II. aktualizované a doplněné vydání. Bova Polygon, Praha 2012 (akademický výklad se širokým komparativním záběrem a bohatou teorií X občas nedostatek reflexe praxe, ev. i chyba)
Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 3. vydání. C.H.Beck, Praha 2011 („praktický“ výklad, citace judikatury X opět nelze ve všem brát jako dogma)


Metodika, judikatura

Zápisy z konzultačních dnů MV ČR k přestupkové agendě: aktuality, dotazy/kazuistiky, judikatura, literatura; zápisy dostupné na stránkách KÚ Jihomoravského kraje (Domácí stránka › Krajský úřad › Metodické listy odborů krajského úřadu › OSP Odbor správní › Agenda přestupků)
Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, přehled závěrů k přečtení či stažení na stránkách www.mvcr.cz
Metodické stránky KÚ Karlovarského kraje:www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/krajsky_urad/spravni_rad/Metodika www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/krajsky_urad/spravni_agendy/prestupky
NSS: www.nssoud.cz; ÚS: nalus.usoud.cz; NS: www.nsoud.cz
Aktualizovaný seznam judikatury využitelné v přestupkovém řízení, s citací vybraných právních vět, na stránkách prestupky.blogspot.com


Jan Potměšil


janpotm@yahoo.co.uk
http://prestupky.blogspot.com


© Jan Potměšil 2012

Žádné komentáře:

Okomentovat