čtvrtek 18. července 2013

Správní trestání z hlediska praxe a judikatury


Dovoluji si upozornit na novou publikaci "Správní trestání z hlediska praxe a judikatury".

Kniha se obecně zabývá pojmem správního trestání a jeho zásadami, dále prameny správního práva trestního, následuje pojednání o hmotněprávní úpravě správního trestání (s důrazem na právo přestupkové), poté část věnující se vybraným procesním otázkám, tedy řízení o přestupku / správním deliktu, a podrobně je pojednán i soudní přezkum rozhodnutí o správních deliktech ve správním soudnictví. Přínosem pro odbornou veřejnost může být též samostatná část, v níž jsou shrnuty citace relevantní judikatury týkající se správního trestání. Kniha není komplexním pojednáním o dané problematice, spíše stručným příspěvkem do diskuze, který však může být i tak pro mnohé inspirativní, zejména v praxi.Anotace vydavatele: 
Výraznému fenoménu veřejné správy, kterým je její oprávnění projednávat a rozhodovat ve věcech správních deliktů a ukládat za ně sankce, se věnuje tato publikace.

Absence právní úpravy správního práva trestního je dlouhodobě kritizovaným nedostatkem oblasti správního trestání. Autorskou ambicí při tvorbě publikace nebyl komplexní teoretický rozbor dané problematiky, nýbrž záměr zprostředkovat čtenáři praktickým způsobem stěžejní závěry a požadavky judikatury v oblasti správního trestání. Autoři, vycházejíc z vlastní praxe, se pokusili zachytit palčivé problémy správní praxe, doplnili je o požadavky právní úpravy a o judikaturu, která právní úpravu v řadě případů doplňuje a dotváří. Z výše uvedeného obsahu vyplývá, že publikace se tak pokouší o ucelený pohled na zkoumanou problematiku zahrnující sféru veřejné správy a správního soudnictví.

Kniha je určena nejenom úředníkům veřejné správy, ale široké odborné veřejnosti, které se oblast správního práva dotýká. Užitečným zdrojem informací může být pro advokáty, studující vysokých škol a praktikující širokou veřejnost. 

Žádné komentáře:

Okomentovat